ADAC Inject-able module

ADAC Inject-able module

iSKY ได้จัดอบรม ADAC Inject-able module โดยการสอนในวันนี้มี รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา เเละ พญ.สรวลัย รักชาติ แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY เป็นวิทยากรผู้สอนและสาธิตการฉีดปรับรูปหน้า ด้วย Filler โดยในช่วงบ่าย มีการสอนแบบ Hands-on (เชิงปฏิบัติ) ให้แพทย์ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การฉีดสารเติมเต็มในตำแหน่งต่าง ๆ บนใบหน้า เทคนิคในเรื่องการฉีด filler เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ดูเป็นธรรมชาติและปลอดภัยที่สุดแก่คนไข้