Tel +66 (0) 2-656-0208
EN
  • TH

iCAD 2019 | งานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

iCAD 2019 | งานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ, รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา​ และรองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง รัชต์ธร ปัญจประทีป แพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY และ iHair by iSKY เข้าร่วมงานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 หรือ iCAD 2019

โดย ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ และ รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา​ ได้ร่วมสอนและบรรยายในช่วง Pre Congress Course & Hands on workshop ให้แก่แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงรองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง รัชต์ธร ปัญจประทีป ก็ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง Management of Hair Loss & Update Hair Treatment ด้วยเช่นกัน

งานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 หรือ iCAD 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและ EuroMediCom ภายในงานนี้มีแพทย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ มาบรรยายอัพเดตความรู้ด้านผิวหนังและความงามในหัวข้อต่าง ๆ