Tel +66 (0) 2-656-0208
EN
  • TH

แพทย์ iSKY ร่วมเป็นวิทยากรสอนฉีดฟิลเลอร์ในงาน 5th Cadaver and Hand-on Workshop for Filler Injection

แพทย์ iSKY ร่วมเป็นวิทยากรสอนฉีดฟิลเลอร์ในงาน 5th Cadaver and Hand-on Workshop for Filler Injection

เพราะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการฉีดฟิลเลอร์คือความสวยในแบบเฉพาะของแต่ละคน แต่ที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย

รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา และ พญ.สรวลัย รักชาติ แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกายวิภาคบริเวณใบหน้าและสอนเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่แพทย์ชาวเวียดนาม ในงาน 5th Cadaver and Hand-on Workshop for Filler Injection ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

5th Cadaver and Hand-on Workshop for Filler Injection จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ภาควิชาตจวิทยา และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มพูนทักษะแบบองค์รวมด้านกายวิภาคของใบหน้า และการฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5