แพทย์หญิง ณัฐพร โรจน์อารยานนท์

Qualification:
*แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Fellowships:
*ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฝ่ายอายุรศาสตร์ สาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

error: Content is protected !!