รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. แพทย์หญิง รัชต์ธร ปัญจประทีป

Qualifications: 
*แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

*Certificate of Visiting Fellowship in Cosmetic Dermatology, Laser Surgery and Vein Therapy, Dermatology, Laser and Vein Specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, U.S.A.

*Certificate of Hair and Nails Fellowship Program, University of Miami, Miller School pf Medicine, Department of Dermatology & Cutaneous Surgery, Miami, Florida, U.S.A.

Fellowships:
*ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประจำสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*Diplomate of Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS)

error: Content is protected !!