แพทย์หญิง วรทัย เตือนอารีย์

Qualifications: Medical School:
* แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Board Certifications:

* Diploma of Dermatology Cardiff University, United Kingdom
* Certificate of the American Academy of Aesthetic Medicine
* Certificate of Training Botox Cosmetic Technique
* Certificate of Training for Filler Injection Technique

Fellowships:
* ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

error: Content is protected !!