แพทย์หญิง สุวิมล พู่ทองคำ

Qualification:
*แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Fellowships:
*ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
*Fellowship in Contact Dermatitis, Case Western Reserve University, USA

error: Content is protected !!