ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ ในโอกาสที่ได้ขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา และ ศ.พญ. รังสิมา วนิชภักดีเดชา ในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา และหัวหน้าหน่วยตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช และ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็น ศ.ดร.พญ.

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ ในโอกาสที่ได้ขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา และ ศ.พญ. รังสิมา วนิชภักดีเดชา ในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา และหัวหน้าหน่วยตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช และ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็น ศ.ดร.พญ.

iSKY Center ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ ในโอกาสที่ได้ขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา และ ศ.พญ. รังสิมา วนิชภักดีเดชา ในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา และหัวหน้าหน่วยตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช และ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็น ศ.ดร.พญ.