ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
พญ.สรวลัย รักชาติ
พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล
พญ.สุวิมล ลบล้ำเลิศ
พญ.นัทธมน บวรสถิตชัย
พญ.วันระวี วชาติมานนท์
พญ.อาริสา เเก้วเกษ
พญ.วรทัย เตือนอารีย์
พญ.ปุณฑริกา อภินรเศรษฐ์
พญ.ญาดา อิทธิพานิชพงศ์
พญ.รุจี เผือดจันทึก
พญ.วลัยลักษณ์ มีประถม
พญ.วงศิยา เวียรศิลป์
พญ.รสริน คุปต์วิวัฒน์
พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย
นพ.วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • Fellow in Laser Dermatology (Massachusettes General Hospital, Harvard Medical School, USA)
 • Fellow in Cosmetic Laser Surgery (Dermatology Associates of San Diego County, Inc., USA)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • Certificate, Fellowship in Procedural Dermatology (University of Texas – MD Anderson Cancer Center, USA)
 • Certificate, Fellowship in Laser and Cosmetic Surgery (Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery, USA)
 • Certificate, Fellowship in Anti-aging and Regenerative Medicine (American Academy of Anti-Aging Medicine, USA)
 • Diplomate American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine (American Academy of Anti-Aging Medicine, USA)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีป

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์
 • iHAIR

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • Diplomate in Dermatology, Chulalongkorn University
 • Fellowship in Dermatologic Laser Surgery, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • Diplomate of Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS)
 • Certificate of Visiting Fellowship in Cosmetic Dermatology, Laser Surgery and Vein Therapy, Dermatology, Laser and Vein Specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, USA
 • Certificate of Hair and Nails Fellowship Program, University of Miami, Miller School pf Medicine, Department of Dermatology & Cutaneous Surgery, Miami, Florida, USA
 • American board of hair restoration surgery (ABHRS)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงสรวลัย รักชาติ

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงกิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ (สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงสุวิมล ลบล้ำเลิศ

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรผื่นแพ้สัมผัส, Case Western Reserve University, USA

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงนัทธมน บวรสถิตชัย

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาต่อยอด

 • หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงวันระวี วชาติมานนท์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Bachelor of Medical Science with Upper-Second Class Honours, University of Nottingham, UK
 • MSc. Clinical Dermatology, King’s College London, with merit (second class honours)

การศึกษาต่อยอด

 • Clinical Fellowship in Dermatologic Surgery at Siriraj Hospital, Mahidol University

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงอาริสา เเก้วเกษ

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Certificate in Laser and Cosmetic Dermatology, Greater Miami Skin & Laser Center, Mount Sinai Medical Center, USA.
 • Certificate in General Dermatology and MOHS Surgery, Greater Miami Skin & Laser Center, Mount Sinai Medical Center, USA.

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงวรทัย เตือนอารีย์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาตจวิทยา (Cardiff University, UK)
 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงปุณฑริกา อภินรเศรษฐ์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master Degree in Dermatology, University of Hertfordshire, United Kingdom

การศึกษาต่อยอด

 • Fellowship in Dermatologic Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
 • Visiting Fellowship in Laser Dermatology, Skincare physicians, Chestnut Hill, MA, USA
 • Visiting Fellowship in Mohs Surgery, Northwest Diagnostic Clinic, Houston, TX, USA
 • Visiting Fellowship in Cosmetic Dermatology, Grace Clinic, Gangnam, Seoul, Korea
 • Diagnosis and Treatment of Vascular Malformation and Tumours; specialist course by EADV (European Academy of Dermatology and Venereology)
 • Visiting Fellowship in Lasers for Vascular Malformation, Skane University, Malmo, Sweden

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงญาดา อิทธิพานิชพงศ์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาต่อยอด

 • Clerkship in Neurosurgery, General Hospital of Vienna (AKH), Vienna, Austria
 • Fellowship in Dermatosurgery, Division of Dermatology, Department of Internal Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Certificate in American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงรุจี เผือดจันทึก

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ มีประถม

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงวงศิยา เวียรศิลป์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การศึกษาต่อยอด

 • รางวัลชนะเลิศ Resident Research Award งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561
 • รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ประเภท oral presentation ประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงรสริน คุปต์วิวัฒน์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยาคลินิก) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Key Opinion Leader/Speaker - Tesslift, Edencolors Thailand

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ

 • iSURGERY

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิวท์ (Vanderbilt) (สหรัฐอเมริกา)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard College) (สหรัฐอเมริกา)

การศึกษาต่อยอด

 • จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin, USA)
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan, USA)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากสหรัฐอเมริกา (American Board of Ophthalmology)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

นายแพทย์ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย

 • iSURGERY

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา

การศึกษาต่อยอด

 • Honorary Fellow of Oral-maxillofacial Surgery, Royal Melbourne Hospital, Royal Australasian College of Surgeons, Australia
 • The International Facial Plastic Surgery Fellowship, The Dutch Association of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Rotterdam, Erasmus MC, The Netherlands

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

นายแพทย์วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์

 • iSURGERY

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การเเพทย์คลินิก 2545

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

ทันตแพทย์วุฒิพงษ์ เหล่าอมต

 • SMILE by iSKY

วุฒิการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Official speaker of “invisalign” Thailand.

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

ทันตแพทย์หญิงพิมพ์สิริ กันต์พิทยา

 • SMILE by iSKY

วุฒิการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box
ค้นหาตารางแพทย์