ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
ศ.ดร.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
พญ.สรวลัย รักชาติ
พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล
พญ.นัทธมน บวรสถิตชัย
พญ.วันระวี วชาติมานนท์
พญ.อาริสา เเก้วเกษ
พญ.วรทัย เตือนอารีย์
พญ.รุจี เผือดจันทึก
พญ.วลัยลักษณ์ มีประถม
พญ.วงศิยา เวียรศิลป์
พญ.รสริน คุปต์วิวัฒน์
พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • Fellow in Laser Dermatology (Massachusettes General Hospital, Harvard Medical School, USA)
 • Fellow in Cosmetic Laser Surgery (Dermatology Associates of San Diego County, Inc., USA)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • Certificate, Fellowship in Procedural Dermatology (University of Texas – MD Anderson Cancer Center, USA)
 • Certificate, Fellowship in Laser and Cosmetic Surgery (Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery, USA)
 • Certificate, Fellowship in Anti-aging and Regenerative Medicine (American Academy of Anti-Aging Medicine, USA)
 • Diplomate American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine (American Academy of Anti-Aging Medicine, USA)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีป

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์
 • iHAIR

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • Diplomate in Dermatology, Chulalongkorn University
 • Fellowship in Dermatologic Laser Surgery, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • Diplomate of Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS)
 • Certificate of Visiting Fellowship in Cosmetic Dermatology, Laser Surgery and Vein Therapy, Dermatology, Laser and Vein Specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, USA
 • Certificate of Hair and Nails Fellowship Program, University of Miami, Miller School pf Medicine, Department of Dermatology & Cutaneous Surgery, Miami, Florida, USA
 • American board of hair restoration surgery (ABHRS)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงสรวลัย รักชาติ

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงกิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ (สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงนัทธมน บวรสถิตชัย

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาต่อยอด

 • หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงวันระวี วชาติมานนท์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Bachelor of Medical Science with Upper-Second Class Honours, University of Nottingham, UK
 • MSc. Clinical Dermatology, King’s College London, with merit (second class honours)

การศึกษาต่อยอด

 • Clinical Fellowship in Dermatologic Surgery at Siriraj Hospital, Mahidol University

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงอาริสา เเก้วเกษ

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Certificate in Laser and Cosmetic Dermatology, Greater Miami Skin & Laser Center, Mount Sinai Medical Center, USA.
 • Certificate in General Dermatology and MOHS Surgery, Greater Miami Skin & Laser Center, Mount Sinai Medical Center, USA.

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงวรทัย เตือนอารีย์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาตจวิทยา (Cardiff University, UK)
 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงรุจี เผือดจันทึก

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ มีประถม

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงวงศิยา เวียรศิลป์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การศึกษาต่อยอด

 • รางวัลชนะเลิศ Resident Research Award งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561
 • รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ประเภท oral presentation ประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงรสริน คุปต์วิวัฒน์

 • ทรีทเมนท์
 • เลเซอร์

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยาคลินิก) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาต่อยอด

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Key Opinion Leader/Speaker - Tesslift, Edencolors Thailand

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box

แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ

 • iSURGERY

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิวท์ (Vanderbilt) (สหรัฐอเมริกา)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard College) (สหรัฐอเมริกา)

การศึกษาต่อยอด

 • จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin, USA)
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan, USA)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากสหรัฐอเมริกา (American Board of Ophthalmology)

ตารางแพทย์

 • สาขาชิดลม
 • สาขาแยกไฟฉาย
 • สาขาหนองแขม
ปิดหน้าต่างนี้Close this dialog box
ค้นหาตารางแพทย์