Skin Solution

คุณลักษณะของความสวย

คุณลักษณะของความสวย

บทความโดย รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

คุณลักษณะของความสวย คือ การผสมผสานส่วนประกอบของคุณสมบัติอะไรก็ตาม ที่ทำให้เราเกิดความรื่นรมย์ทางใจขณะที่มอง หรืออาจเรียกได้ว่า ความสวยคือศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถให้คะแนนความสวยอย่างเป๊ะ ๆ ได้ว่า หน้าคนสวยระดับ 10 คะแนน หน้าคนนั้น 7 คะแนน เพราะความสวยนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มุมมองความสวยของแต่ละคนแตกต่างกันด้วย

มีผู้เชี่ยวชาญได้ทำการศึกษางานวิจัยด้านศิลปะ เพื่อหาข้อพิสูจน์ความสวยในมุมมองของศิลปินและของหมอในฐานะนักวิทยาศาสตร์ จนได้ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ความสวยของใบหน้า น่าจะมีพื้นฐานมาจากความสวย (Facial Balance) และสัดส่วนของใบหน้า (Facial Proportion)